Information

WEBplusMark

Vi laver strategi, designer og bygger websites/webshop med fokus på salg og vækst, primært til små og mellemstore virksomheder.
Vi arbejder personligt med SoMe, så du får kontrol over din sociale identitet og kommunikerer rigtigt og får fokus på salg.
Skal du have glæde af dit site skal det være en del af virksomhedens identitet og markedsføring. Vi giver dig 360° komplet markedsføring.

Om os – Kontakt

Address: Ibsensvej 19, 5000 Odense C

Telefon: +45 20 27 17 81

Email: info@webplusmark.dk

CVR: 28 65 52 90

Bankforbindelse: Jyske Bank, 5051 1297421

Vi er en del af Hovmark.

Vi laver strategi, designer og bygger websites/webshop med fokus på salg og vækst, primært til små og mellemstore virksomheder.

Vi arbejder personligt med SoMe, så du får kontrol over din sociale identitet og kommunikerer rigtigt og får fokus på salg.

Skal du have glæde af dit site skal det være en del af virksomhedens identitet og markedsføring. Vi giver dig 360° komplet markedsføring.

Erfaring og know-how fra små og mellemstore virksomheder
100%
Vi har mange års erfaring og kan hjælpe med hele processen.
Vi arbejder med både B2B og B2C virksomheder og har specialiseret os i SMV virksomheder.
Prisen skal være rigtig, så den passer til det du skal bruge
100%
Du skal have værdi for pengene…og du skal også have en løsning der dur.
Vi kan lave en fast aftale eller du kan tilkøbe os på timebasis.
Løsningen skal være fleksibel, skalerbar og responsiv
100%
Vi arbejder primært i WordPress, men laver også helt små løsninger i One.
WordPress er et af verdens største CMS systemer og udvikles hele tiden. One er bare enkelt, simpelt og nemt.

Lars Hovmark
Strategi, projektledelse, implementering, design, salg

John Ladefoged
Strategi, projektledelse, implementering, salg

Fayyaz Khan
Programør

Steen Haurand
Design, grafik

Bureauet er centreret omkring Lars Hovmark som teamer up med de rigtige mennesker, alt efter projektets omfang.

Erfaring og masser af ideer siden 1986 

Vi giver dig klare meninger, ærlige svar, faglig dygtighed, kreativitet og kvalitet.
Vi er et fleksibelt og ikke mindst meget stabilt bureau.
I får stor indsigt og erfaring med markedsføring, design og produktion med kompetencer fra flere spændende brancher og viden fra bl.a.:

CBS – Copenhagen Business School Executive
The International Service and ICT Diploma Program
MSDS-MITS (IDP®)

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gennemføres alle handler mellem dig og WEBplusMark på følgende betingelser:

1) Disse betingelser og købsaftalen:

1.1- Disse betingelser gælder for enhver leverance fra WEBplusMark. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig og WEBplusMark, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) Betaling og ejendomsforbehold

2.1- Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 bankdage.

2.2- Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan WEBplusMark tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

2.3- Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. Påbegyndt måned indtil beløbet er WEBplusMark i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4- WEBplusMark forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

2.5- Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6- WEBplusMark har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. Eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af trediemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

D.V.S hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes WEBplusMark skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1- For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved gennemført leverance undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give WEBplusMark besked herom.

3.2- Du er berettiget til i op til 1 måneder fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3- Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager WEBplusMark sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4- Såfremt WEBplusMark tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. WEBplusMark er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5- WEBplusMark er ansvarlig for, at produkterne lever op til dansk standard for god skik for reklame og marketingbranchen. WEBplusMark garanterer dog ikke, at produkternes i enhver henseende er fejlfri eller er optimale i forhold til dine forventninger.

3.6- WEBplusMark’s ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

3.7- WEBplusMark’s erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:

A) den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet

B) kr. 50.000.

 

4) Særligt om serviceydelser

4.1- For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. Beregnes de hos WEBplusMark til enhver tid gældende timesatser.

4.2- Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 17.00, Fredage dog fra kl. 9.00 – 15.00

4.3- Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.

4.4- For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 50%.

4.5- Du erhverver samme rettigheder til frugten af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil WEBplusMark er rettighedsindehaver, erhverver du ikke bedre ret til frugten af konsulentens ydelser end du har til det produkt, hvortil WEBplusMark er rettighedsindehaver.

4.6- For serviceydelser hvor der ikke inden ydelserne skal leveres foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad WEBplusMark skal levere, garanterer WEBplusMark, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, Alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) Force majeure

5.1- Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

6) Lovvalg og værneting

6.1- Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved WEBplusMark’s værneting.

EU’s persondataforordning træder i kraft d. 25. maj, vi har opdaterer vores vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitik, for at beskytte dig yderligere.

Dine oplysninger?

Vi indsamler kun oplysninger, som gør det muligt for os at udføre vores arbejde på dine projekter i vores time-sags-registering. Derfor indsamler vi kun dine personlige, professionelle og økonomiske oplysninger, med det formål at kunne lave dine projekter og fakturere dig. Vi har også en mail database til brug for vores online nyhedsbreve, data i denne indholder kun navn og email – og kan til en enhver tid afmeldes i seneste nyhedsbrev.

Hvordan kan jeg redigere /eller slette mine oplysninger?

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe eller skriv, så redigere eller slette vi dine oplysninger.

Vil mine oplysninger komme rundt i verden?

Både ja og nej! Vi modtager og behandler dine persondata og dokumenter på vores kontorer i Danmark. Vi arbejder primært fra kontoret i Danmark, men arbejder også med dine projekter når vi er på rejse rundt i Danmark eller verden. Dine persondata er ikke tilgængelig på disse computere. Dine projekt data vil altid blive behandlet fortrolig og ligge altid på password beskyttede computere. Vi videre kun firmanavn og adresse samt kontakt person til vores leverandører/samarbejdsparter i forbindelse med levering til jer.

Hvor sikkert er jeres netværk?

Vi garanterer, at adgangen til vores lokale netværk er sikker. Både kablede og trådløse forbindelser kan kun tilgås af medarbejdere, der arbejder på kontoret.

Kontakt om vigtige spørgsmål eller bekymringer

Du er altid velkommen til at kontakt Lars Hovmark enten på telefon 20 27 17 81 eller på e-mail: info@webplusmark.dk

Send os en besked

Har du spørgsmål eller ønsker du at vi skal kontakte dig, skriv gerne til os.

*

*

*